Zákony, vyhlášky, formuláře

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu soubor ke stažení
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu soubor ke stažení
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace soubor ke stažení
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu soubor ke stažení
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech soubor ke stažení
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb soubor ke stažení
Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu soubor ke stažení
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu soubor ke stažení
Bezplatné nahlížení do Katastru nemovitostí přejít na stránku
Výpis z obchodního rejstříku přejít na stránku
Stránky notářské komory přejít na stránku
Stránky advokátní komory přejít na stránku
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů přejít na znění
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí přejít na znění
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník přejít na znění